Vizija, misija

GIMNAZIJOS VERTYBĖS

VIZIJA: Gimnazijoje ugdomas besimokantis, doras, savarankiškas, kūrybingas, iniciatyvus, verslus, gebantis savarankiškai spręsti savo ir visuomenės gyvenimo problemas MOKINYS.

Gimnazijoje dirba besimokantis, savo dalyką gerai išmanantis, kuriantis edukacines aplinkas ir ugdymo programas, formuojantis vaiko gebėjimus ir jo vertybines orientacijas MOKYTOJAS.

GIMNAZIJA – moderni, besimokanti, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, atvira kaitai mokykla,  kurianti atvirą, saugią ir jaukią mokymosi aplinką, puoselėjanti savitą organizacijos kultūrą, istoriją ir tradicijas.

 
MISIJA:
Gimnazija – demokratiniais principais organizuota valstybinė ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, tenkinanti kiekvieno asmens poreikius, garantuojanti atvirumą vietos bendruomenei, mokymo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų vykdymą.


FILOSOFIJA:
Mokykla – mokiniui. Bet mokykla – tai mokytojas. Laisvas ir atsakingas mokytojas ugdo laisvus ir atsakingus mokinius.

Gimnazijos kuriama ateitis, organizacijos kultūra bei formuojamos vertybės remiasi bendruomenės priimtais ir pasirašytais principais, Bloom‘o, R. Marzano taksonomijų modeliais, gimnazijos rato gairėmis bei šūkiu RES NON VERBA (Darbais, ne žodžiais).

Bloom'o pažinimo įgūdžių taksonomija