Ugdymas karjerai

Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo profesijos patarėja Sigutė STONKIENĖ (209 kabinetas),
el. p. sigute.stonkiene@gmail.com

Ugdymas karjerai 2017-2018

 

“Barclays Technologijų Akademija” pakvietė gimnazistus išbandyti programavimo galimybes

Lankėmės karjeros planavimo parodoje „STUDIJOS 2017“

 

I – IV klasių mokinių ugdymo karjerai modelis

I klasės

·         Profesinio orientavimo modelio pristatymas
·         Teminiai susitikimai, karjeros planavimo užsiėmimai
·         Karjeros planų pildymas, savęs pažinimo testai, užduotys.
·         Pažintiniai, patyriminiai vizitai
·         Karjeros diena „Šok į tėvų klumpes“
·         UK integruotos pamokos
·         Įvairios konsultacijos

II klasės

·         Karjeros planavimo užsiėmimai
·         Projektas „Moksleivių praktikos savaitė“
·         Profesinio veiklinimo vizitai
·         Supažindimas su individualiųjų ugdymo planų rengimo tvarka. Pagalba juos rengiant.
·         Susitikimai su aukštųjų mokyklų, profesijų atstovais
·         Studijų mugė 2017, Litexpo
·         UK integruotos pamokos
·         Karjeros diena „Šok į tėvų klumpes“
·         Įvairios konsultacijos (individualios ir grupinės)

III klasės

·         Karjeros planavimo užsiėmimai
·         Projektas „Moksleivių praktikos savaitė“
·         Profesinio veiklinimo vizitai
·         Susitikimai su aukštųjų mokyklų, organizacijų, profesijų atstovais
·         Studijų mugė 2017, Litexpo
·         UK integruotos pamokos
·         Įvairios konsultacijos (individualios ir grupinės)
·         Karjeros diena „Šok į tėvų klumpes“

IV klasės

·         Profesinio veiklinimo vizitai
·         Projektas „Moksleivių praktikos savaitė“
·         Susitikimai su aukštųjų mokyklų, organizacijų, profesijų atstovais
·         Studijų mugė 2017, Litexpo
·         Išvykos į aukštąsias mokyklas, studijų muges
·         UK integruotos pamokos
·         LAMA.pbo sistemos mokymai
·         Įvairios konsultacijos (individualios ir grupinės)

 

Janoniečiai dalijosi praktikos darbo vietose patirtimi

Karjeros ir kontaktų klube susitikome su miesto verslininkais 

Gimnazistai dalijosi praktikos savaitės įspūdžiais


Ugdymo karjerai tikslas
– padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
Uždaviniai:
• sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
• ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
• organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą;
• teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
• padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
• teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.).
Profesijos patarėjos veikla gimnazijoje:
• teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams, mokytojams/tėvams);
• bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais ir kitomis ogranizacijomis (pvz.: MRU, VGTU, VU, kalba.lt, Fox.lt ir kt.) ;
• dalyvauja projektinėje veikloje (pvz.: „Moksleivių praktikos savaitė“ ir kt.);
• moko ir padeda naudotis puslapiais internete (pvz.: www.aikos.smm.lt, www.lama.bpo.lt, www.egzaminai.lt ir kt.);
• bendradarbiauja su gimnazijos socialiniais parneriais: Vilniaus universitetu, Šiaulių universitetu, Šiaulių apskrities jaunimo darbo centru, kt.
• padeda išsiaiškinti mokinių ugdymo karjerai planavimo žingsnius;
• padeda spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;
• moko susidaryti karjeros planą;
• padeda išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją (atliekami tinkamumo profesijai testai);
• padeda kelti mokymosi, karjeros ir gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti;
• teikia naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
• informuoja, kur galima mokytis norimos specialybės;
• supažindina su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;
• informuoja, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
• moko, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
• moko rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
• ir kt.

Pagrindiniai dokumentai:

Profesinio orientavimo tvarkos aprašas 2012 m.

Profesinio orientavimo testai

 Naudingos nuorodos

Vykę renginiai