Priėmimas į gimnaziją

Laisvos vietos 2016-2017 m. m. (2017 m. vasario 1 d. duomenys)

I klasėse – 0

II klasėse - 0

III klasėse – 0

IV klasėse - 2 

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJOS PIRMĄJĄ (9-ĄJĄ) KLASĘ

Priimant mokinius į Juliaus Janonio gimnazijos I (9-ąją) klasę vadovaujamasi šiais dokumentais:

1.      Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-404 (toliau – Aprašas).

2.      Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu              Nr. T-405.

3.      Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 sprendimu Nr. T-17, ir šio aprašo pakeitimu,

patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55.

 PRIĖMIMO TVARKA:
 

1.      Nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki balandžio 30 d.priimami prašymai (rašomi progimnazijoje) iš „Juventos“ progimnazijos,su kuria gimnazija yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį.

2.      „Juventos“ progimnazijos, su kuria gimnazija yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį, mokiniai, nepateikę prašymo iki 2017 m. balandžio 30 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimti vadovaujantis

Aprašo 24 punktu.

3.      2017 m. gegužės 2 d. gimnazijos interneto tinklalapyje skelbiama informacija apie likusias laisvas vietas į I gimnazijos klasę.
               4.      2017 m. gegužės 3 d.15 val. atvirų durų diena gimnazijoje.

5.      Į laisvas vietas mokinių prašymai priimami nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki birželio 1 d.Jei į likusias laisvas vietas yra daugiau prašymų, nei gimnazija gali priimti mokinių, pirmiausia priimami mokiniai,

turintys aukštesnius aštuntos klasės mokymosi (I pusmečio (I ir II trimestrų) pasiekimus (skaičiuojamas šių mokomųjų dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio 1-osios, 2-osios kalbų, istorijos,

geografijos, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos, įvertinimų vidurkis).

6.      Mokinys, besimokantis mokykloje, su kuria gimnazija nėra sudariusi sutarties, pateikia šiuos dokumentus:

a)     prašymą (prašymas rašomas gimnazijoje, pagal galimybes turi dalyvauti ir mokinys, ir vienas jo tėvų (globėjų, rūpintojų),

b)    gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės kopiją,

c)     savo mokyklos raštinėje patvirtintąI pusmečio (I ir II trimestrų) mokymosi pasiekimų pažymos kopiją.

7.   Ugdymo skyriaus vedėja Daiva Rindzevičienė nuo 2017 m. gegužės 2 d. 8.00 val. iki 16.00 val. (darbo dienomis) 203 kab. (2 aukštas) registruoja mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus dėl priėmimo į gimnaziją.Teirautis telefonu (841) 523375.

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTOPATVIRTINIMO