Priėmimas į gimnaziją

2018-01-19

Laisvos vietos 2017-2018 m. m. (2018 m. sausis)

I klasėse – 0

II klasėse – 2

III klasėse – 0

IV klasėse – 0

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJOS PIRMĄJĄ (9-ĄJĄ) KLASĘ

Priimant mokinius į Juliaus Janonio gimnazijos I (9-ąją) klasę vadovaujamasi šiais dokumentais:

1.      Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-404 (toliau – Aprašas).

2.      Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu              Nr. T-405.

3.      Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 sprendimu Nr. T-17, ir šio aprašo pakeitimu,

patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55.

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

PRIĖMIMO TVARKA:

1.      Nuo 2018 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d. priimami „Juventos“ progimnazijos mokinių prašymai (rašomi progimnazijoje), su kuria gimnazija yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį mokinių poreikių tenkinimo tęstinumui užtikrinti.

2.      Gimnazijoje nuo 2018 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d. priimami prašymai:

     2.1.  asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą „Juventos“ progimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje (kartu su prašymu turi būti pateikta gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma);

      2.2. asmenų, gyvenančių nuomojamame būste „Juventos“ progimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje (kartu su prašymu turi būti pateikta nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopija).

3.      Asmenys, nurodyti 2.1. ir 2.2. papunkčiuose, nepateikę prašymo iki 2018 m. balandžio 30 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami vadovaujantis Aprašo 24 punktu.

4.      2018 m. gegužės 2 d. gimnazijos interneto tinklalapyje skelbiama informacija apie likusias laisvas vietas į I gimnazijos klases.

               5.      2018 m. gegužės 3 d. atvirų durų diena gimnazijoje (pradžia 15 val.).

6.      Į laisvas vietas mokinių prašymai priimami nuo 2018 m. gegužės 2 d. iki gegužės 31 d. Jei į laisvas vietas yra daugiau prašymų, nei gimnazija gali priimti mokinių, pirmiausia priimami mokiniai, turintys aukštesnius aštuntos klasės mokymosi (I pusmečio (I ir II trimestrų) pasiekimus - skaičiuojamas šių mokomųjų dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio 1-osios, 2-osios kalbų, istorijos, geografijos, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos, įvertinimų vidurkis). Jei mokinių (I pusmečio (I ir II trimestrų) įvertinimų vidurkis yra vienodas, atsižvelgiama į prašymo registracijos numerį.

7.      Pateikiami šie dokumentai:

        7.1. prašymas (prašymas rašomas gimnazijoje, pagal galimybes turi dalyvauti ir mokinys, ir vienas jo tėvų (globėjų, rūpintojų);

           7.2. gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės kopija;

        7.3. savo mokyklos raštinėje patvirtinta I pusmečio (I ir II trimestrų) mokymosi pasiekimų pažymos kopija.

Priėmimas vyksta darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. 203 kabinete (2 aukštas). Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus priima ugdymo skyriaus vedėja Daiva Rindzevičienė. Teirautis telefonu (8 41) 52 33 75.