Ekspozicijos dalys

Carizmo laikų ekspozicija, skirta gimnazijos auklėtiniams Mykolui Biržiškai, Jonui Vileišiui, Steponui Kairiui, Alfonsui Petruliui (Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras), Juozui Miliauskui – Miglovarai, Aleksandrui Jakštui – Dambrauskui, Mikalojui Katkui, Petrui Vileišiui, Marcelinui Šikšniui, Povilui Višinskiui, Jeronimui Raliui, Stasiui Šalkauskiui, Vaclovui ir Viktorui Biržiškoms, Augustinui Janulaičiui, Zigmui Gaidamavičiui – Gėlei, Juliui Janoniui, Vincui Čepinskiui, Konstantinui Šakeniui, mokytojui Kaziui Puidai ir kt.

Tarpukario laikotarpio ekspozicija, skirta auklėtiniams Vytautui Alantui, Stasiui Ušinskui, Liudvikui Stroliui, Jonui Griniui, Aleksandrui Merkeliui, Juozui Paukšteliui, Juozui Grušui, Kaziui Daukšui, Kostui Korsakui, Vladimirui Zubovui, Leonui Skabeikai, Stasiui Būdavui, Eduardui Budreikai, Antanui Krikštopaičiui, Jurgiui Fledžinskui, Kaziui Daugėlai, Jonui Noreikai ir kt., mokytojams Jonui Murkai, Jonui Šliūpui, Jeroslavui Rimkui, Viktorui Katiliui, Petronėlei Orintaitei, Stasiui Anglickiui, Petrui Aleksandravičiui, Anatolijui Herlitui, Jonui Adomaičiui, Mečislovui Vasiliauskui ir kt.

Karo, pokario, sovietinio laikotarpio ekspozicija, skirta auklėtiniams Sauliui Sondeckui, Laimonui Noreikai, Vytautui ir Ignui Laurušams, Vyteniui Rimkui, Tomui Sakalauskui, Albinui Jovaišai, Vytautui Čekanauskui, Albertui Laurinčiukui, Vykiui Juršiui, Domijonui Šniukai, Eduardui Juchnevičiui, Gintautui Žiliui, Virgiui, Stakėnui, Algirdui Musneckiui, Česlovui Norvaišai, Vilmantui Dambrauskui ir kt., mokytojams Vladui Markauskui, Tomui Stoniui, Mikalojui Kondratui, Gerardui Bagdonavičiui ir kt.