Tikslai ir uždaviniai

2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Kokybiško ugdymo organizavimas telkiant gimnazijos bendruomenę.

1.1. Įgyvendinti bendrąsias ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo programas;

1.2. Teikti veiksmingą pedagoginę, socialinę ir psichologinę pagalbą mokiniams.  

2. Kurti modernią, šiuolaikišką ugdymosi aplinką.

2.1. Modernizuoti gimnazijos fizinę aplinką;

2.2. Plėsti mokymąsi be sienų. 

3. Tobulinti lyderystę ir vadybą.

3.1. Tobulinti veiklos planavimą ir organizavimą gimnazijoje;

3.2. Skatinti mokytojų mokymąsi;

2017 M. VEIKLOS PLANO

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1.   Įgyvendinti bendrąsias ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo programas.

1.1.   Koreguoti gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą.

1.2.   Ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

1.3.   Atnaujinti mokinių skatinimą ir motyvavimą. 

2.   Plėsti mokymąsi be sienų.

2.1.   Modernizuoti ugdymo(si) aplinkas gimnazijoje.

2.2.   Tobulinti mokymą(si) virtualiose ugdymosi aplinkose.

2.3.   Sukurti socialinių partnerių tinklą. 

3.   Skatinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų mokymąsi.

3.1.   Tobulinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikaciją.

3.2.   Plėtoti mokytojų kolegialų grįžtamąjį ryšį.