Tikslai ir uždaviniai

2016 M. VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Įgyvendinti bendrąsias ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo programas.
1.1. Gerinti pamokos kokybę
1.2. Koreguoti mokinio individualios pažangos vertinimo ir įsivertinimo sistemą.
1.3. Sukurti socialinių kompetencijų ugdymo sistemą.
1.4. Ugdyti mokinių dalykines kompetencijas.

2. Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tobulinimas.
2.1. Taikyti naujas, įvairesnes ryšių tarp mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų formas, stiprinant klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) įsitraukimą į gimnazijos bendruomenės veiklą.

3. Gimnazijos kultūros stiprinimas.
3.1. Atnaujinti mokytojų skatinimo sistemą.
3.2. Atnaujinti susitarimus dėl gimnazijos vertybių.
3.3. Efektyvinti informacijos apie gimnaziją sklaidą.

4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimas
4.1. Tobulinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikaciją.
4.2. Kurti kolegialų grįžtamąjį ryšį naudojant IQES online platformos galimybes.