Sveiki atvykę į Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos tinklalapį!

Įrašykite, ko ieškote:

Kreipimasis dėl 2% paramos

 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJOS PIRMĄJĄ (9-ĄJĄ) KLASĘ

(vadovaujamasi Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-362 (2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-182 redakcija), ir šio aprašo pakeitimu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-54, (toliau – Aprašas), Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičiumi bendrojo ugdymo mokyklose 2014–2015 mokslo metais, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-53, Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 sprendimu Nr. T-17, ir šio aprašo pakeitimu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55, bei Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos 2014 m. sausio 20 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. VL-39/SU-2)

 1. Nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki balandžio 30 d. priimami prašymai iš „Juventos“ progimnazijos, su kuria gimnazija yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį.

2. „Juventos“ progimnazijos mokiniai, nepateikę prašymo iki 2014 m. balandžio 30 d. savo mokykloje, netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimti vadovaujantis Aprašo 21 punktu.

3. 2014 m. gegužės 1 d. gimnazijos interneto tinklalapyje skelbiama informacija apie likusias laisvas vietas į I gimnazijos klasę.

4. Į laisvas vietas mokinių prašymai priimami nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d., bet, jei mokykla iki 2014 m. gegužės 31 d. gauna daugiau prašymų, nei yra laisvų vietų, nutraukiamas prašymų priėmimas ir mokykla per 5 darbo dienas viešai (gimnazijos interneto tinklalapyje ir gimnazijoje esančiame stende) skelbia priimtųjų mokinių sąrašus.

5. Mokinys, pageidaujantis mokytis gimnazijoje, pateikia šiuos dokumentus:
a) prašymą (prašymas rašomas gimnazijoje, pagal galimybes turi dalyvauti ir mokinys, ir vienas jo tėvų (globėjų, rūpintojų),
b) gimimo liudijimo ar paso kopiją,
c) savo mokyklos raštinėje patvirtintą I pusmečio (I ir II trimestrų) mokymosi pasiekimų pažymos kopiją.

6. Pasibaigus mokslo metams, mokinys privalo (iki birželio 23 d.) atnešti:
a) aštuntos klasės baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimą,
b) nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą,
c) pasirašyti trišalę mokymosi sutartį (turi dalyvauti mokinys ir vienas jo tėvų (globėjų, rūpintojų).

7. Jei į likusias laisvas vietas bus daugiau prašymų, nei gali priimti gimnazija, pirmiausia priimami mokiniai, turintys aukštesnius aštuntos klasės mokymosi (I pusmečio (I ir II trimestrų) pasiekimus (bus skaičiuojamas šių mokomųjų dalykų: lietuvių kalbos, užsienio – 1-osios, 2-osios kalbų, istorijos, geografijos, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos vidurkis).

8. Ugdymo skyriaus vedėja Daiva Rindzevičienė nuo 2014 m. gegužės 2 d. 8.00 val. iki 16.00 val. (darbo dienomis) 209 kab. (2 aukštas) registruoja mokinių prašymus dėl priėmimo į gimnaziją.

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas ugdymo programas nustatymo bendrojo ugdymo mokyklose 2014-2015 mokslo metais

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės  tarybos 2009 m sausio 29d. sprendimo nr. T-17 “Dėl mokyklų aptarnaujamų teritorijų” pakeitimo

Dėl Šiauliu miesto savivaldybės tarybos 2009. Lapkričio 20d. sprendimo Nr.T-362 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos ir Šiaulių „Juventos" progimnazijis bendradarbiavimo sutartis